Ali baba restaurant

No. 9, Ponsomby Street, , Gzira